apartment in Shostka

Shostka, Sumy region, Ukraine, 2014

text